فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٢٧٥: عقل بند ره روان و عاشقانست ای پسر

عــقـل بــنـد ره روان و عــاشــقــانـســت ای پــســربـند بـشـکن ره عـیان اندر عـیانسـت ای پـسـرعـقـل بــنـد و دل فـریـب و تــن غـرور و جـان حـجـابراه …

عــقـل بــنـد ره روان و عــاشــقــانـســت ای پــســربـند بـشـکن ره عـیان اندر عـیانسـت ای پـسـر
عـقـل بــنـد و دل فـریـب و تــن غـرور و جـان حـجـابراه از این جـمله گـرانی ها نهانسـت ای پـسـر
چـون ز عقل و جـان و دل بـرخـاسـتـی بـیرون شـدیاین یقین و این عیان هم در گمانست ای پـسر
مـرد کـو از خـود نرفـتـسـت او نه مردسـت ای پـسـرعشق کان از جان نبـاشد آفسانست ای پـسر
ســیـنــه خــود را هـدف کــن پــیـش تــیـر حــکــم اوهین که تـیر حـکـم او اندر کمانسـت ای پـسـر
سـیـنـه ای کـز زخـم تــیـر جــذبــه او خـسـتــه شـدبـر جـبـین و چـهره او صد نشـانسـت ای پـسـر
گــر روی بـــر آســـمــان هــفــتـــمــیــن ادریــس وارعشق جـانان سخـت نیکونردبـانست ای پـسر
هـــر طـــرف کـــه کـــاروانـــی نـــازنـــازان مـــی رودعـشـق را بـنگر که قبـله کاروانسـت ای پـسـر
سـایه افـکندسـت عـشـقـش همچـو دامی بـر زمینعشق چـون صیاد او بـر آسـمانسـت ای پـسـر
عشق را از من مپـرس از کس مپرس از عشق پرسعشق در گفتـن چـو ابـر درفشانست ای پـسر
تـرجـمـانی مـن و صـد چـون مـنـش مـحـتـاج نیسـتدر حقایق عشق خود را تـرجـمانست ای پـسر
عــشــق کــار خــفــتــگــان و نـازکــان نـرم نـیـســتعـشـق کـار پـردلـان و پـهـلـوانـسـت ای پـسـر
هـر کـی او مـر عـاشـقـان و صـادقـان را بــنـده شــدخسرو و شاهنشه و صاحب قرانست ای پسر
ایـن جــهـان پــرفـســون از عــشــق تــا نـفــریـبــدتکاین جـهان بـی وفا از تـو جـهانسـت ای پـسر
بــیــت هــای ایـن غــزل گــر شــد دراز از وصــل هــاپـرده دیگر شد ولی معنی همانسـت ای پـسر
هین دهان بربند و خامش کن از این پس چون صدفکاین زیانت در حقیقت خصم جانست ای پـسر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج