فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٧٤: گشتیم خاک تا ز فلک برتر آمدیم

نقـش مراد اگـر چـه نشـد دسـتـگـیر مابـیـرون بـه زور هـمـت ازین شـشـدر آمـدیـممردم همان ز سـایه ما فـیض می بـرندمــانـنـد ســرو و بــیـد اگــر بــی بــ…

نقـش مراد اگـر چـه نشـد دسـتـگـیر مابـیـرون بـه زور هـمـت ازین شـشـدر آمـدیـم
مردم همان ز سـایه ما فـیض می بـرندمــانـنـد ســرو و بــیـد اگــر بــی بــر آمـدیـم
از زهـر سـبـز شـد قـلـم اسـتـخـوان مـاتــا در مــذاق اهـل جــهـان شــکــر آمــدیـم
ای عمر بـرق سـیر، شـتـاب اینقدر چـراآخـر بــه ایـن جـهـان نـه پــی اخـگـر آمـدیـم
صـائب فـتـاد اطـلس گـردون بـه پـای ماروزی کــه از لــبــاس تــعــلــق بــر آمــدیــم
گـشـتـیم خـاک تـا ز فـلـک بـرتـر آمـدیممــردیـم تــا ز بــحــر فــنـا بــر ســر آمــدیـم
چـنـدین هزار بـار فـشـانـدیم خـویش راتــا هــمــچــو آب در نــظــر گــوهــر آمــدیـم
چـون بـاده آب شد ز لگد اسـتـخـوان ماتــا از حــریـم خــم بــه لـب ســاغـر آمـدیـم
خـوشـوقـت شـد دماغ پـریشـان روزگـارروزی کـه مـا چـو عـود بـه این مـجـمر آمدیم
ما را به چشم شور، حسودان گداختندهـر چـنـد تــشـنـه لـب ز لـب کـوثــر آمـدیـم
چــون کــاروان آیـنــه از زنــگــبــار چــرخدر گـلـخـن جـهـان پــی خـاکـسـتــر آمـدیـم
آیینـه را بـه دامـن تـر تـا بـه کـی نهیم؟آخـر بــه ایـن جـهـان پـی روشـنـگـر آمـدیـم
ای قــلـزم کــرم بــفــشــان گـرد راه مـاچون سیل اگر چه بی ادب و خودسر آمدیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج