فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٧٤: ای صبا حالی ز خد و خال شمس الدین بیار

ای صـبــا حـالـی ز خـد و خـال شـمـس الـدیـن بــیـارعـنـبــر و مـشـک خـتـن از چـیـن بـه قـسـطـنـطـیـن بـیـارگـــر ســـلــامــی از لــب شـــیــریــن او …

ای صـبــا حـالـی ز خـد و خـال شـمـس الـدیـن بــیـارعـنـبــر و مـشـک خـتـن از چـیـن بـه قـسـطـنـطـیـن بـیـار
گـــر ســـلــامــی از لــب شـــیــریــن او داری بـــگــوور پــــیــــامــــی از دل ســــنــــگــــیـــن او داری بــــیـــار
سـر چـه بـاشـد تـا فـدای پـای شـمـس الـدین کـنـمنـام شــمــس الــدیـن بــگــو تــا جــان کــنـم بــر او نـثــار
خــلــعــت خــیــر و لــبـــاس از عــشــق او دارد دلــمحـسـن شمس الدین دثـار و عشـق شمس الدین شـعار
ما بـه بـوی شمس دین سرخوش شدیم و می رویممـا ز جــام شـمـس دیـن مـسـتــیـم ســاقـی مـی مـیـار
مـا دمـاغ از بــوی شـمـس الـدیـن مـعـطـر کـرده ایـمفــارغــیــم از بـــوی عــود و عــنــبـــر و مــشـــک تـــتـــار
شمس دین بـر دل مقیم و شمس دین بـر جان کریمشــمــس دیـن در یـتــیـم و شــمــس دیـن نــقــد عــیــار
من نه تـنها می سـرایم شـمـس دین و شـمس دینمـی ســرایـد عــنـدلـیـب از بــاغ و کــبــک از کــوهـســار
حـسن حـوران شمس دین و بـاغ رضوان شمس دینعـیـن انـسـان شـمـس دیـن و شـمـس دیـن فـخـر کـبــار
روز روشـن شـمـس دین و چـرخ گـردان شـمس دینگـوهـر کــان شــمـس دیـن و شــمـس دیـن لـیـل و نـهـار
شمس دین جـام جـمست و شمس دین بـحر عظیمشمس دین عیسی دم است و شمس دین یوسف عذار
از خــدا خـواهـم ز جــان خـوش دولـتــی بــا او نـهـانجـــان مـــا انــدر مــیــان و شـــمـــس دیــن انــدر کـــنــار
شمس دین خوشتر ز جان و شمس دین شکرستـانشــمــس دیـن ســرو روان و شــمـس دیـن بــاغ و بــهـار
شمس دین نقل و شراب و شمس دین چنگ و ربابشـمـس دین خـمـر و خـمـار و شـمـس دین هم نور و نـار
نــی خـــمـــاری کـــز وی آیــد انـــده و حـــزن و نــدمآن خـــمــار شـــمــس دیــن کــز وی فــزایــد افـــتـــخـــار
ای دلــیــل بـــی دلـــان و ای رســـول عـــاشـــقـــانشــمــس تــبـــریــزی بـــیــا زنــهــار دســت از مــا مــدار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج