فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٢٧٢: ای رفته دور از برما چون نیامدی

ای رفـــتـــه دور از بـــرمـــا چـــون نــیــامــدیدیـگـر بــدیـن جـنـاب هـمـایـون نـیـامـدیعـاشـق مـدام قـربـت مـعـشـوق خـود خـوهدگـر عـاشـق مـنـی بـ…

ای رفـــتـــه دور از بـــرمـــا چـــون نــیــامــدیدیـگـر بــدیـن جـنـاب هـمـایـون نـیـامـدی
عـاشـق مـدام قـربـت مـعـشـوق خـود خـوهدگـر عـاشـق مـنـی بـر مـن چـون نیامـدی
نـفــســت روا نـداشــت کــه آیـد بــکــوی مــاگـاوت کـشـش نکـرد چـو گـردون نیامـدی
عـشـاق خـیمـه جـمـلـه بـصـحـرای جـان زدندای شـهـر بـنـد تـن تـو بـهـامـون نـیامـدی
غـــیــر تـــرا چـــو دیــو بـــلـــاحـــول را نــدیــمتـو چـون پـری تـرقـیه وافـسـون نـیـامـدی
لـیـلـی مـلـاحــت از درمـا کـســب کــرده بــودزین حسن غافلی که چو مجنون نیامدی
چــون بــیـضـه مـرغ تــربــیـت مـاتــرا بــســیبــگـرفـت زیـر بــال وتـو بــیـرون نـیـامـدی
مـــانـــنـــد زرتــــرا بــــتــــرازوی امـــتــــحـــانبـسـیـار بــر کـشـیـدم و افـزون نـیـامـدی
در کـوی عـشـق اگـر تـو گـدایـی کـنـی مـنـالکـایـنـجـا تــو بــاخـزیـنـه قـارون نـیـامـدی
گـر کـفـش تـو دریـده (شـود) در رهـش مـرنـجکـاینـجـا تـو بـا درفـش فـریـدون نـیـامـدی
جــانـی کــه هـســت داده اودان، ازآنـکــه تــوســیـراب بــر کـنـاره جــیـحــون نـیـامـدی
من چون خجل شدم کرمش گفت سالهاستتـا تـو مـقـیـم ایـن دری اکـنـون نـیـامـدی
صـبـاغ طـبـعت از خـم تـلبـیس خـویش سـیفبــســیـار رنـگ داد و دگــرگــون نـیـامـدی
ای شـعـر بـهر نظـم تـو جـز در صـفات دوسـتبــســیـار فــکـر کـردم و مـوزون نـیـامـدی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج