فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٧١: شادیی کان از جهان اندر دلت آید مخر

شــادیـی کـان از جــهـان انـدر دلـت آیـد مـخــرشــادیـی کــان از دلــت آیـد زهــی کــان شــکــربــازخــر جــان مـرا زیـن هـر دو فـراش ای خــداپـهلوی ا…

شــادیـی کـان از جــهـان انـدر دلـت آیـد مـخــرشــادیـی کــان از دلــت آیـد زهــی کــان شــکــر
بــازخــر جــان مـرا زیـن هـر دو فـراش ای خــداپـهلوی اصحـاب کهفم خوش بـخسبـان بـی خـبـر
سـایه شـادیسـت غـم غم در پـی شـادی دودتـرک شـادی کـن کـه این دو نسـکـلـد از همـدگـر
در پـی روزست شب و اندر پـی شادیست غمچـون بـدیـدی روز دان کـز شـب نـتـان کـردن حـذر
تـا پـی غـم مـی دوی شـادی پـی تـو می دودچــون پــی شـادی روی تــو غـم بــود بــر ره گـذر
یاد مـی کـن آن نـهنـگـی را کـه مـا را درکـشـدتا نماند فهم و وهم و خوب و زشت و خشک و تر
همچو شمع نخل بندان کآتشش در خود کشدکــاغـــذ پـــرنــقــش و صـــورت درفــتـــد در آب در

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج