فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٢٧٠: تا چند بر امید روم در سرای یار

تــا چــنــد بــر امــیــد روم در ســرای یــاردر ســر خــمـار بــاده و در دل هـوای یـارخلقی بدستبوس وی آسان همی رسندمـا را مـجـال نـه کـه بـبـوسـیـم پ…

تــا چــنــد بــر امــیــد روم در ســرای یــاردر ســر خــمـار بــاده و در دل هـوای یـار
خلقی بدستبوس وی آسان همی رسندمـا را مـجـال نـه کـه بـبـوسـیـم پـای یـار
دل بـر دیار وهـر چـه بـرد (نـیز) آن اوسـتجان هم ذخیره ییست درین تن برای یار
در عـشـق یار از سـر جـانی کـه داشـتـمبـرخـاسـتـم که جـان ننشـیند بـجـای یار
گـــر در رضـــای یـــار رود جــــان و دل ازاوعـاشـق بـتـرک هـردو بـجـوید رضـای یـار
درمان ز کـس طـلب نکند دردمند دوسـتدر عـافـیـت نـظــر نـکـنـد مـبــتــلـای یـار
ذکـرسـت بـی زبـان زوی انـدر دهـان مـنجـانست یک جـهان نه تـن اندر قبـای یار
سلطان که چـون امیر شوی نان او خوریگـــر زر دهــد ازو نــپـــذیــرد گـــدای یــار
هم سـنگ ما گـهر شـودازآفـتـاب دوسـتهـم مـس مـا چـو زرشـود ازکـیمـیای یار
گـر بـهـر یار سـنـگ جـفـا بـر سـرت زنـنـدرو تـرک سـر بـگـیـروبـسـر بــر وفـای یـار
یــاری کــه بــردر کــرم اودریـغ نــیــســتجـود ازنیاز عـاشـق و عـفو از خـطـای یار
گــر دربــهـشــت جــای دهـنــدم بآخــرتمـقــصــود مـن ازو نـبــود جــزلـقــای یـار
چـنـدیـن هـزار بـیـت بــگـفـتـنـد شـاعـرانیک بیت کس نگفت که بـاشد سزای یار
شـاعـر زدرد عـاشـق شـوریده غافلسـتاو ومـــدیــح مـــردم و مـــا وثـــنــای یــار
از یـار اگـر جـفـا رسـدت سـیف صـبـر کـنیـار آن بـود کـه صـبـر کـنـد بـر جـفـای یار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج