فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٢٧٠: از کنار خویش یابم هر دمی من بوی یار

از کــنــار خــویـش یــابــم هــر دمــی مــن بــوی یـارچـون نگیرم خـویش را من هر شـبـی اندر کـناردوش بــاغ عــشــق بــودم آن هـوس بــر ســر دویـدمــهـ…

از کــنــار خــویـش یــابــم هــر دمــی مــن بــوی یـارچـون نگیرم خـویش را من هر شـبـی اندر کـنار
دوش بــاغ عــشــق بــودم آن هـوس بــر ســر دویـدمــهـر او از دیـده بــرزد تــا روان شــد جــویـبــار
هـر گــل خــنـدان کــه رویـیـد از لـب آن جــوی مـهـررسته بـود از خار هستی جسته بود از ذوالفقار
هـر درخـت و هـر گـیـاهـی در چــمـن رقـصـان شـدهلـیک انـدر چـشـم عـامـه بـسـتـه بـود و بـرقـرار
نــاگــهــان انــدررســیــد از یـک طــرف آن ســرو مــاتا که بـیخود گشت بـاغ و دست بـر هم زد چنار
رو چو آتش می چو آتش عشق آتش هر سه خوشجـان ز آتـش هـای درهـم پــرفـغـان ایـن الـفـرار
در جــهـان وحــدت حــق ایـن عـدد را گـنـج نـیـسـتوین عدد هست از ضرورت در جـهان پـنج و چـار
صد هزاران سیب شیرین بـشمری در دست خـویشگر یکی خواهی که گردد جمله را در هم فشار
صــد هـزاران دانـه انـگـور از حــجــاب پــوســت شــدچـون نـمـانـد پـوسـت مـانـد بـاده های شـهریار
بـی شمار حرف ها این نطق در دل بـین که چیستسـاده رنگی نیسـت شـکلی آمده از اصـل کـار
شـمـس تــبــریـزی نـشـسـتـه شـاهـوار و پــیـش اوشـعـر مـن صـف هـا زده چـون بـنـدگـان اخـتـیار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج