فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٢٦: اگر خورشید و مه نبود سعادت با درویش را

اگـر خـورشـیـد و مـه نـبـود سـعـادت بـا درویش راوگـر مـشـک سـیه نبـود همـان حـکـم اسـت مـویش راز شـرق همت عشـاق همچـون صبـح روشـن دلچـه مـطـلـعـهـای ر…

اگـر خـورشـیـد و مـه نـبـود سـعـادت بـا درویش راوگـر مـشـک سـیه نبـود همـان حـکـم اسـت مـویش را
ز شـرق همت عشـاق همچـون صبـح روشـن دلچـه مـطـلـعـهـای روحـانـیسـت مـر خـورشـیـد رویش را
سـزد از عـبــهـر قـدسـی و از ریـحــان فـردوسـیاگــر رضــوان کــنــد جـــاروب بـــهــر خــاک کــویــش را
مـقـیـم خـاک کـوی او بــیـک جــو بــرنـمـی گـیـردبــهـشــت هـشــت شــادروان و نـقـد چــار جــویـش را
کسـی کو کم نکرد (دنیا) نیابـد در رهش پـیشـیکسی کو گم نگشت از خود نشاید جست و جویش را
گروهی کز غمش چون عود می سوزند جان خودز هـر رنـگـی کـه مـی بـیـنـنـد مـی جـویـنـد بــویـش را
چـو حـلاج از شراب عشق او شـد مسـت لایعقلنـمـی کـردنـد هـشـیـاران تـحـمـل هـای (و) هـویش را
چو در میدان عشق او نه مرد جـست و جـو بـودمبــمـن کـردنـد درویـشــان حــوالـت گـفــت و گـویـش را
ز صـدر سـینه هر سـاعـت تـوان دلـرا بـرون کـردنولـــی نـــتــــوان بــــرون کــــردن ز دل مـــرآرزویـــش را
ز خـون دل روان کردسـت جـویی سـیف فـرغـانیندانم تـا چـو سیل این جـو چـه سـنگ آرد سـبـویش را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج