فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٢٦٩: گشت روی زمین چو صحن بهشت

گشت روی زمین چو صحن بهشتاز رخ خـــوب یـــار حـــور ســـرشـــتدیــده از دل کــن وبـــبـــیــن دیــدارای قــصــارای هـمــت تــو بــهـشــتبــر گـل از روی…

گشت روی زمین چو صحن بهشتاز رخ خـــوب یـــار حـــور ســـرشـــت
دیــده از دل کــن وبـــبـــیــن دیــدارای قــصــارای هـمــت تــو بــهـشــت
بــر گـل از روی لـالـه رخ کــه نـمـودبر مه از مشک سوده خط که نوشت
حــســن رویـش زخــط نـگـردد کــمرخ مــاه از کـــلـــف نــگـــردد زشـــت
یـــار مـــن در مـــیـــانـــه خـــوبـــانهمـچـو لـالـه اسـت در میانه کـشـت
بــر رخ لــالــه رنـگ او خــالـیـســتهمـچـو نـقـطـه بـر آتـش از انـگـشـت
عــــشـــــق او در دل آن اثـــــر داردکآب در خــاک و آتــش انـدر خــشـت
چــون مــنـی ذکــر غــیـر او نـکــنـدکــرم قــز ریـســمــان نــدانـد رشــت
دل نــگــهــدار ســیــف فــرغــانــیزآنکـه در کـعـبـه بـت نـشـاید هشـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج