فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٦٨: آینه چینی تو را با زنگی اعشی چه کار

آیـنـه چـیـنـی تــو را بــا زنـگـی اعـشـی چــه کـارکــر مــادرزاد را بــا نــالــه ســرنـا چــه کــارهـر مـخــنـث از کــجــا و نـاز مـعــشــوق از کــج…

آیـنـه چـیـنـی تــو را بــا زنـگـی اعـشـی چــه کـارکــر مــادرزاد را بــا نــالــه ســرنـا چــه کــار
هـر مـخــنـث از کــجــا و نـاز مـعــشــوق از کــجــاطــفـلـک نـوزاد را بــا بــاده حــمـرا چــه کـار
دسـت زهره در حـنی او کـی سـلـحـشـوری کـندمـرغ خـاکـی را بـه موج و غـره دریا چـه کـار
بـر سـر چـرخـی کـه عـیسـی از بـلـندی بـو نـبـردمر خرش را ای مسلمانان بر آن بـالا چه کار
قـــوم رنـــدانـــیـــم در کـــنـــج خـــرابــــات فـــنـــاخواجـه ما را بـا جـهاز و مخزن و کالا چه کار
صـد هـزاران سـالـه از دیـوانـگـی بــگـذشـتــه ایـمچون تو افلاطون عقلی رو تو را بـا ما چه کار
بــا چــنـیـن عـقـل و دل آیـی سـوی قـطـاعـان راهتـاجـر تـرسـنده را اندر چـنین غوغـا چـه کار
زخـم شمشیرسـت این جـا زخـم زوبـین هر طرفجـمع خـاتـونان نازک سـاق رعـنا را چـه کـار
رسـتـمـان امـروز انـدر خـون خـود غـلـطـان شـدندزالـکــان پــیـر را بــا قــامـت دوتــا چــه کــار
عاشقان را منبـلان دان زخـم خـوار و زخـم دوستعاشـقان عافیت را بـا چـنین سـودا چـه کار
عـاشـقـان بـوالعـجـب تـا کشـتـه تـر خـود زنده تـردر جهان عشق باقی مرگ را حاشا چه کار
وانگهی این مست عشق اندر هوای شمس دینرفتـه تـبـریز و شنیده رو تـو را آن جـا چه کار
از ورای هــــر دو عــــالــــم بــــانــــگ آیـــد روح راپس تو را بـا شمس دین بـاقی اعلا چه کار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج