فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٦٦: چون ماهیان زفلس مده عرض مال خویش

چون ماهیان زفلس مده عرض مال خویشمحضر مکن درست به خون حلال خویشتـا کی تـوان بـه خرقه صد پـاره بـخـتـه زد؟یک بـخته هم بزن به دهان سؤال خویشمــعــراج اعـ…

چون ماهیان زفلس مده عرض مال خویشمحضر مکن درست به خون حلال خویش
تـا کی تـوان بـه خرقه صد پـاره بـخـتـه زد؟یک بـخته هم بزن به دهان سؤال خویش
مــعــراج اعــتــبــار مــقــام قــرار نـیـســتچـون آفتـاب سـعـی مکن درزوال خـویش
از عــالــم وجـــود ســـبـــکــبـــار مــی رودپـیش از رحیل هرکه فرستـاد مال خویش
یوسف ز کاروان تـو غارت رسیده ای اسـتمعـمور کن جـهان ز زکـات جـمال خـویش
آفـت کـم اســت مـردم پــوشـیـده حــال راصـائب بـرون مـیار سـر از زیر بـال خـویش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج