فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٢٦٥: سر سبز آن که سعی کنددر هلاک خویش

سر سبز آن که سعی کنددر هلاک خویشچـیندچـو سـرو دامن همـت ز خـاک خـویشهرکس نداشت زنده شبـی رابـرای دوستدرزنـدگـی نـبـرد چـراغـی بـه خـاک خـویشازدشـــمــ…

سر سبز آن که سعی کنددر هلاک خویشچـیندچـو سـرو دامن همـت ز خـاک خـویش
هرکس نداشت زنده شبـی رابـرای دوستدرزنـدگـی نـبـرد چـراغـی بـه خـاک خـویش
ازدشـــمــن غــیــور تـــنــزل نــمــی کــنــمدر دیده سـپـهـر زنـم مـشـت خـاک خـویش
جـرأت بـه تـیزدسـتـی مـن فـخـر مـی کـنـدازکــوهـکــن دلـیـر تــرم در هـلـاک خــویـش
آن زلـف هـمـچـو دام، کـه عـمـرش دراز بـادهـرگـز نـکــرد یـاد اســیـران خــاک خــویـش
عـاشـق چـرا امید نبـندد بـه عـشـق پـاک؟شبـنم عزیز بـاغ شد از چـشم پـاک خویش
صـائب نیم ز تـنگـی دل غـنچـه سـان ملولچون گل شکفته ام ز دل چاک چاک خویش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج