فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٢٦٥: تا واله نظاره آن ماهپاره ایم

تـــا والـــه نـــظـــاره آن مـــاهــپـــاره ایــماز خـود پـیاده ایم و بـه گـردون سـواره ایمســیـر وجــود مــا نــتــوان کــرد ســالــهـاهـر چـنـد قـط…

تـــا والـــه نـــظـــاره آن مـــاهــپـــاره ایــماز خـود پـیاده ایم و بـه گـردون سـواره ایم
ســیـر وجــود مــا نــتــوان کــرد ســالــهـاهـر چـنـد قـطـره ایـم ولـی بـیـکـنـاره ایـم
هـسـتـی مـا و نـیـسـتـی مـا بــرابـرسـتمـحــو فــروغ مـهـر چــو نـور ســتــاره ایـم
در محـفـلـی کـه شـعـلـه ندارد زبـان لـافمـاگـرم خـودنمایی خـود چـون شـراره ایم
نـتـوان بــه ریـگ بــادیـه مـا را شـمـار کـردچـون درد و داغ اهل هنر بـی شـماره ایم
خـاک اوفـتـاده نـیسـت اگـر مـا فـتـاده ایمگـردون پــیـاده اســت اگـر مـا سـواره ایـم
آسیب ما بـه سـوخـتـه جـانان نمی رسـدهـر چـنـد آتـشـیـم ولـی بـی شـراره ایـم
هشـیار از تـپـانچـه مـحـشـر نمـی شـویمما این چـنین کـه از می غـفـلت گذاره ایم
تا کی ز جوی شیر و ز جنت سخن کنی؟ای واعـظ فسـرده، نه ما شـیر خـواره ایم!
از چـاره بــی نـیـاز بــود درد و داغ عـشـقمـا بـهر چـشـم زخـم، طـلـبـکـار چـاره ایم
ماند چـسـان درسـت دل چـون کـتـان ما؟آیــیــنــه دان جــلــوه آن مــاهــپــاره ایــم
هـرگـز ز کـار خــود گـرهـی وا نـکـرده ایـمبــا آن کـه دسـتـگـیـرتـر از اسـتـخـاره ایـم
روز جــزا کــه پــرده بـــر افــتــد ز کــار مــاروشن شود به بی بـصران ما چه کاره ایم
این آن غـزل کـه مولوی روم گـفـتـه اسـتدر شکر همچو چشمه و در صبر خاره ایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج