فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٢٦٤: ای هما سایه قدم از در من بازمگیر

ای هـمــا ســایـه قــدم از در مـن بــازمـگــیـرسـایه عالی خـویش از سر من بـازمگیرطوطی خوش سخنم شکر من از لب نیستتـرک یک بـوسـه بـگو شکر من بـازمگیرآفـ…

ای هـمــا ســایـه قــدم از در مـن بــازمـگــیـرسـایه عالی خـویش از سر من بـازمگیر
طوطی خوش سخنم شکر من از لب نیستتـرک یک بـوسـه بـگو شکر من بـازمگیر
آفـتـابــا دل مـن کـان (و) مـحـبـت گـهـرسـتنظـر لـطـف خـود از گـوهر من بـازمـگـیر
خــاک کـوی تــو کـه در دیـده دلـهـا نـورسـتتـوتـیاییسـت زچـشـم تـر من بـاز مـگـیر
تــا بــوصـل تــو کـه جـانـان مـنـی در بــرسـمدلـبـرا جـان مـن از پـیکـر مـن بـازمـگـیـر
مـن درخـتــم تــو بــهـاری،بــفـراق چـو خـزانبـرگ من خـشک مدار و بـر من بـازمگیر
دل مـن مــجــمـره و انـده تــو آتــش اوســتعود سودای خـود از مجـمر من بـازمگیر
کـان مهر تـوام و سـیم و زرم شـعـر مـنسـتسـکـه خـویش ز سـیم وزر من بـازمگیر
تــا ز مـســتــی غــرورم نـدهـی هـشــیـاریجـرعـه فیض خـوداز سـاغر من بـازمگیر
دی مــرا گــفــتــی اگــر دیـر بــمــانــی بــردرحلقه یی می زن وپای ازدر من بازمگیر
سـیف فرغانی اگر مرگ نخـواهی چـون جـانگلوی نفس خـود از خـنجـر من بـازمگیر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج