فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٦٣: پیش ازخزان به خاک فشاندم بهار خویش

پیش ازخزان به خاک فشاندم بهار خویشمــردان بــه دیـگــری نــگــذارنــد کــار خــویــشچـون شیشـه شـکسـتـه و تـاک بـریده امعـاجـز بــه دسـت گـریـه بــی ا…

پیش ازخزان به خاک فشاندم بهار خویشمــردان بــه دیـگــری نــگــذارنــد کــار خــویــش
چـون شیشـه شـکسـتـه و تـاک بـریده امعـاجـز بــه دسـت گـریـه بــی اخـتــیـار خـویـش
از خــاک بــرگــرفــتــه دســت قــنـاعــتــمعــیـش چــراغ طــور کــنــم بــا شــرار خــویـش
ســیـل از در خــرابــه مــا راســت مــیـرودتــا کـرده ایـم خــانـه بــدوشـی شـعـار خـویـش
تــیــغ تــمــام جــوهــر ایـن کــارخــانــه امدرزیـر ســنـگ مــانــده ام از اعــتــبــار خــویـش
پــیـمــانــه شــعــور فــریـبــی نــیــافــتــمچون گل به خون خویش شکستم خمار خویش
در قـطـع راه عـشــق نـدیـدم ســبــکـرویکــردم گـره بــه دامـن صــرصــرغــبــار خــویـش
بــال هـمـا و شـهـپــر طـاووس نـیـســتــمتـاکـی دریـن بــسـاط نـیـایـم بــه کـارخـویـش ؟
دایـم مــیـانــه دو بــلــا ســیـرمــی کــنــدهرکس شـناخـتـه اسـت یمین و یسـار خـویش
زان پـیشتر که سنگ کمی بـرسرش نهندبــرســنــگ مــی زنـم گــهـر شــاهـوارخــویـش
از نـور فـیض نـیـسـت تـهـی هـیـچ روزنـیبـیناسـت چـشـم سـوزن ناقـص بـه کار خـویش
صــائب دمــاغ پـــرتــو مــنــت نــداشــتــمافـــروخـــتـــم بــــه آه چـــراغ مـــزار خـــویـــش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج