فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢٦٣: زکوی دوست بادی بر من افتاد

زکـوی دوسـت بــادی بــر مـن افـتــادچـه بـادست این که رحمتـها بـروبـادبـــمــن آورد از آن دلــبـــر پـــیــامــیچنان شیرین که شوری در من افتادبـــدو گ…

زکـوی دوسـت بــادی بــر مـن افـتــادچـه بـادست این که رحمتـها بـروبـاد
بـــمــن آورد از آن دلــبـــر پـــیــامــیچنان شیرین که شوری در من افتاد
بـــدو گــفــتــم اگــر آنــجــا روی بـــازدل غـمـگـیـن مـا را شــادکـن شــاد
بـگـویش بـی تـو او را نـیم جـانیسـتوگـر در دسـت بـودی مـی فـرسـتـاد
دل چون مومش از مهرت جدا نیستچـو نقـش از خـاتـم و جـوهر ز پـولاد
وگـــر آن آب ایــنــجـــامـــی نــیــایــدبــرو ایـن خـاک را آنـجــا بــر ای بــاد
کـه یـاد بـی فـرامـوشـیـسـت ایـنـجـاوزآن جـانب فـرامـوشـیسـت بـی یاد
چـو جـان او دل شـهـری خـرابــسـتز جـور هجـرت ای سـلـطـان بـی داد
نــگــویــم کــز پـــری زادی ولــیــکــنبــدیـن خــوبــی نـبــاشـد آدمـی زاد
اگـر چـشـمـت بـغـمزه دل همی بـردلـب لعـلـت بـبـوسـه جـان همی داد
مــرا شــیـریـنـی تــو کــشــتــه وتــوچـو خـسـرو شـادمان از مرگ فـرهاد
بـسـوی کوی عـشـقت عـاشـقـان راز خـود رفتـن رهست و بـیخـودی زاد
بــیـاد سـیـف فـرغـانـی بــسـی کـرددل غــمــگــیــن خــود را خــرم آبــاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج