فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢٦٢: ترکیست یارمن که نداند کس از گلش

تـرکـیسـت یارمـن کـه نداند کـس از گـلـشاو تـنـد خـو و بــنـده نـه مـرد تــحـمـلـشپسته دهان که در سخن و خنده می شودزآن پسته پر شکر طبق روی چون گلشپــای…

تـرکـیسـت یارمـن کـه نداند کـس از گـلـشاو تـنـد خـو و بــنـده نـه مـرد تــحـمـلـش
پسته دهان که در سخن و خنده می شودزآن پسته پر شکر طبق روی چون گلش
پــایـان زلـف جـعـد پــریـشـان سـرش نـدیـدچـندانک دور کـرد دل اندر تـسـلـسـلـش
بــی او زنـدگـانـی چــون سـیـر گـشـتــه امز آن جـان خطاب می کنم اندر تـرسلش
چــنــدیـن هــزار تــرک تــتــاری نــغــولــه راگـیسـو بـریده بـینی از آشـوب کـاکـلـش
آهـوی جـان بــنـده چـراگـاه خـویـش یـافـتبـر برگ گل چو مشک بیفشاند سنبلش
دیـوانــه ای شــود کــه نـیـایـد بــهـوش بــازهر عـاقلی که دید بـمسـتـی شـمایلش
هر صـورتـی کـه نقـش کـنـد در ضـمـیر مـنانـدیـشـه بــر خـطـا بـود انـدر تـخـیـلـش
او زیور عـروس جـمـال خـودسـت و نـیسـتبــهـر مـزیـد حـسـن بــزیـور تــجــمـلـش
اوشــاه بــیـت نـظــم جــهـانـســت زیـنـهـارجـز مـهـر و مـه ردیف مـکـن در تـغـزلـش
آنکس که اسـب در پـی این شـهسـوار راندرخـتـش بآب رفـت خـر افـتـاد بــر پــلـش
جـان بـر دو عشـوه داد وهمه سـاله آن بـودبــا او تــقـرب مـن و بــا مـن تــفـضــلـش
بـا گـلـسـتـان چـهـره او فـارغـسـت سـیـفاز بـوستـان و حسن گل و بـانگ بـلبـلش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج