فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٢٦١: ما رخت خود به گوشه عزلت کشیده ایم

ما رخـت خـود بـه گوشـه عزلت کشیده ایمدست از پیاله، پـای ز صحبـت کشیده ایممـشـکـل بــه تــازیـانـه مـحـشـر روان شـودپـایی کـه ما بـه دامن عـزلت کـشـیده…

ما رخـت خـود بـه گوشـه عزلت کشیده ایمدست از پیاله، پـای ز صحبـت کشیده ایم
مـشـکـل بــه تــازیـانـه مـحـشـر روان شـودپـایی کـه ما بـه دامن عـزلت کـشـیده ایم
خــون در دل نـعـیـم بــهـشــت بــریـن کـنـدمیلی که ما بـه دیده رغـبـت کـشـیده ایم
در دانه خوشه ای شده هر خوشه خرمنیتـا خـویش را بـه ملک قناعت کشـیده ایم
گام نهنگ سـاحـل مقـصـود ما شـده اسـتاز بـس که چـار موجـه کثـرت کشـیده ایم
گـشـتـه اسـت تـوتـیای قـلم اسـتـخـوان ماتا سرمه ای به چشم بصیرت کشیده ایم
گردیده اسـت سـیلی صـرصـر بـه شـمع مادامان هر که را بـه شـفاعـت کشـیده ایم
تـا صبـح رسـتـخـیز بـه دندان گزیدنی استدسـتـی که ما ز دامن فرصت کشـیده ایم
صــبــح وطــن بــه شــیـر بــرون آورد مــگــرزهری که ما ز تـلخـی غربـت کشـیده ایم
گــردیـده اســت آب دل مــا ز تــشــنــگــیتــا قـطـره ای ز ابــر مـروت کـشــیـده ایـم
آسـان نـگـشـتـه اسـت بـه آهنگ، سـاز مـایک عـمر گوشـمال نصـیحـت کـشـیده ایم
بـوده است گوشه دل خـود در جـهان خـاکجـایی که ما نفس بـه فراغت کشیده ایم
صائب چـو سـرو و بـید ز بـی حـاصلی مدامدر بــاغ روزگـار خــجــالـت کــشــیـده ایـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج