فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٢٦١: درخون نشستم از نفس مشکبار خویش

درخون نشستم از نفس مشکبار خویشچـون نافـه عـقده ای نگشـودم زکار خـویشانـجـم بــه آفـتــاب شـب تـیـره را رسـانـددارم امــیــدهــا بـــه دل داغــدار خـــ…

درخون نشستم از نفس مشکبار خویشچـون نافـه عـقده ای نگشـودم زکار خـویش
انـجـم بــه آفـتــاب شـب تـیـره را رسـانـددارم امــیــدهــا بـــه دل داغــدار خـــویــش
تـا یـک دل گـرفـتـه بــود دربــسـاط خـاکچـون تـاک عقده ای نگشـایم ز کار خـویش
انصـاف نیسـت گـرد یتـیمی شـود غـریبورنـه شـکـســتــمـی گـهـر آبــدار خــویـش
از وقـت تـنگ،چـون گـل رعـنا درین چـمنیک کـاسـه کـرده ایم خـزان و بـهـار خـویش
سـنـگ تـمـام درکـف اطـفـال هم نـمـانـدآخــر جــنـون نـاقــص مـا کــرد کــارخــویـش
دارد مـــرا ز دولـــت بـــیــدار بـــی نـــیــازشمعی که دارم ازدل شب زنده دار خویش
صائب چـه فارغ اسـت زبـی بـرگی خـزانمـرغـی کـه در قـفـس گـذراند بـهار خـویش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج