فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٥: من دی نگفتم مر تو را کای بی نظیر خوش لقا

من دی نگفـتـم مر تـو را کای بـی نظـیر خـوش لقاای قد مه از رشک تـو چـون آسمان گشتـه دوتـاامروز صد چندان شدی حاجب بدی سلطان شدیهم یوسـف کنعـان شـدی هم ف…

من دی نگفـتـم مر تـو را کای بـی نظـیر خـوش لقاای قد مه از رشک تـو چـون آسمان گشتـه دوتـا
امروز صد چندان شدی حاجب بدی سلطان شدیهم یوسـف کنعـان شـدی هم فـر نور مصـطـفی
امشـب سـتـایمت ای پـری فـردا ز گفـتـن بـگـذریفـردا زمـیـن و آسـمـان در شـرح تــو بــاشـد فـنـا
امـشـب غـنیمـت دارمـت بـاشـم غـلـام و چـاکـرتفردا ملک بی هش شود هم عرش بـشکافد قبـا
نــاگــه بــرآیـد صــرصــری نـی بــام مــانـد نـه دریزین پـشـگـان پـر کـی زنـد چـونـک نـدارد پـیل پـا
بـاز از مـیـان صـرصـرش درتـابـد آن حـسـن و فـرشهر ذره ای خندان شود در فر آن شمس الضحی
تــعــلـیـم گــیـرد ذره هـا زان آفــتــاب خــوش لـقــاصــد ذرگــی دلــربــا کــان هـا نـبــودش ز ابــتــدا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج