فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٥٩: هر چند خط باطلم از تار وپود خویش

هـر چـنـد خـط بـاطـلـم از تـار وپـود خـویشخجلت کشم چو موج سراب ازنمود خویشچـون ابــر غـوطـه درعـرق شـرم مـی زنـمبـنـدم لـب هـزار صـدف گـربـه جـود خـوی…

هـر چـنـد خـط بـاطـلـم از تـار وپـود خـویشخجلت کشم چو موج سراب ازنمود خویش
چـون ابــر غـوطـه درعـرق شـرم مـی زنـمبـنـدم لـب هـزار صـدف گـربـه جـود خـویش
تــیـغ دم دم شـود چـوبــرون آیـی ازغـلـافهردم که صوف عشق کنی ازوجـود خویش
شــد اشــک ابــر گـوهـر شــهـوار درصـدفازپـاک گوهران مکـن امسـاک جـود خـویش
ابــر زکـام، پـرده مـغـز جـهـان شـده اسـتدر آتـش افـکنیم چـه بـیهوده عـود خـویش؟
از فـیض بـوی سـوخـتـگـی خـلـق غـافـلنددرسـینه همچـو لاله گـره سـاز دود خـویش
چون هرچه وقف گشت بزودی شود خرابکردیم وقف عـشـق تـو ملک وجـود خـویش
خـاک سـیه بـه کـاسـه چـشـم غـزاله کردای سـنگدل بـناز بـه چـشـم کـبـود خـویش
هـرچــنـد تــاجــریـم فـرومـایـه نـیـسـتــیـمتــابــرزیـان خــلـق گـزیـنـیـم سـود خـویـش
من کیستم که سجده بـرآن آستـان کنم ؟درخـاک میکـنم ز خـجـالت سـجـود خـویش
جـای تـرحـم اسـت بــرآتـش نـشـسـتـه راصائب چـه انتـقام کشم از حسود خویش ؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج