فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٢٥٩: مرحبا ای جان باقی پادشاه کامیار

مــرحــبـــا ای جــان بـــاقــی پــادشــاه کــامــیــارروح بـــخــش هــر قــران و آفــتـــاب هــر دیــارایـن جــهـان و آن جــهـان هـر دو غــلــام امــ…

مــرحــبـــا ای جــان بـــاقــی پــادشــاه کــامــیــارروح بـــخــش هــر قــران و آفــتـــاب هــر دیــار
ایـن جــهـان و آن جــهـان هـر دو غــلــام امــر تــوگر نخواهی برهمش زن ور همی خواهی بدار
تــابــشـی از آفـتــاب فـقـر بــر هـســتــی بــتــابفـارغ آور جـمـلـگـان را از بـهـشـت و خـوف نـار
وارهــان مــر فـــاخـــران فــقــر را از نــنــگ جـــاندر ره نقـاش بـشـکـن جـمله این نقـش و نگـار
قـهـرمـانـی را کـه خـون صـد هزاران ریخـتـه سـتز آتــش اقــبــال ســرمــد دود از جــانـش بــرآر
آن کـســی دریـابــد ایـن اســرار لـطـفـت را کـه اوبـی وجـود خـود بـرآیـد مـحـو فـقـر از عـین کـار
بــی کـراهـت مـحـو گـردد جـان اگـر بــیـنـد کـه اوچـون زر سـرخـسـت خـندان دل درون آن شرار
ای کــه تــو از اصــل کــان زر و گــوهــر بـــوده ایپـس تـو را از کیمیاهای جـهان ننگسـت و عـار
جسم خاک از شمس تبریزی چو کلی کیمیاستتـابــش آن کـیـمـیـا را بــر مـس ایـشـان گـمـار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج