فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٢٥٩: مرا کرد بیچاره در کار او

مـــرا کـــرد بـــیـــچـــاره در کـــار اوحـدیـثـی ز لـعـل شـکـربــار اوبـکـونـیـن مـی نـنـگـرم زآنـکـه کـردمـرا عـشــق او فـارغ از کـار اوبـــســوزد …

مـــرا کـــرد بـــیـــچـــاره در کـــار اوحـدیـثـی ز لـعـل شـکـربــار او
بـکـونـیـن مـی نـنـگـرم زآنـکـه کـردمـرا عـشــق او فـارغ از کـار او
بـــســوزد نــقــاب شــب وروی روزبـیک پـرتـو از شمع رخـسار او
بـجـان تـا شـکر می فروشـد لبـشپـر از نـقـد جـانـسـت بــازار او
گــل ار از لــب او بــرد چــاشــنــیرطـب بـردهدبـعد از آن خـار او
نه در عشق خـسـرو بـود مثـل مننه در حسن شیرین بود یار او
بــرو نـرخ وصـلـش ز درویـش پـرسکـه نـبــود تــوانـگـر خــریـداراو
چـو تـرسـا چـلـیـپـا ز زلـفـش کـنـدمـیـان بــنـد روحـسـت زنـار او
دریـن مـحــنـت آبــادبــی عــافـیـتز صـحـت بــود رنـج بــیـمـار او
بــدیـوار او بــر بــســی ســر زدیـمزمـا نـقــش نـگـرفــت دیـوار او
کمین چـاکرش سـیف فرغـانیسـتیـکـی عـنـدلـیـبـی ز گـلـزار او
از آن بی نشانی که مقصود تستنـشـانی بـیابـی در اشـعـار او

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج