فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٢٥٨: یا ربا این لطف ها را از لبش پاینده دار

یـا ربــا ایـن لـطـف هـا را از لـبــش پــایـنـده داراو همه لطفسـت جـمله یا ربـش پـاینده دارای بـسی حـق ها که دارد بـر شب تـاریک ماهای خدای روز و شب تو…

یـا ربــا ایـن لـطـف هـا را از لـبــش پــایـنـده داراو همه لطفسـت جـمله یا ربـش پـاینده دار
ای بـسی حـق ها که دارد بـر شب تـاریک ماهای خدای روز و شب تو بر شبش پاینده دار
هست منزل های خـوش مر روح را از مذهبـشای خـدایـا روح را بــر مـذهـبـش پـایـنـده دار
طفل جان در مکتبـش استاد استادان شدستای خـدا این طـفل را در مکتـبـش پـاینده دار
لشکر دین را ز شاهم شمس تبریزی ضیاستای خـدایـا تـا ابــد بـر مـوکـبـش پـایـنـده دار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج