فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٢٥٨: ما همچو آفتاب به هر جا رسیده ایم

مـا هـمـچـو آفـتـاب بـه هـر جـا رسـیـده ایمهر کوچه ای که هست به عالم دویده ایموحـشت کنیم ازان که بـه خلق است آشنامـا چـون غـزال، رام زهـر خـود رمـیـده…

مـا هـمـچـو آفـتـاب بـه هـر جـا رسـیـده ایمهر کوچه ای که هست به عالم دویده ایم
وحـشت کنیم ازان که بـه خلق است آشنامـا چـون غـزال، رام زهـر خـود رمـیـده ایـم
گر خون عرق کنیم چو خورشید دور نیستبـاری کـه آسـمـان نکـشـد ما کـشـیده ایم
چـون میوه پـخـتـه گشـت گرانی بـرد ز بـاغمـا بــار نـخــل چــون ثــمـر نـارسـیـده ایـم
دلــهـای مــرده را ز دمــی زنـده کــرده ایـمهر جـا که همچـو صـبـح قـیامت دمیده ایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج