فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٥٨: خوش باد سال و ماه وشب وروز میفروش

خوش باد سال و ماه وشب وروز میفروشکـز یک پـیاله بـرد زمن صـبـر و عـقـل وهوشدیـروز بــود بــار جــهـانــی بــه دوش مــنامـروز مـیکـشـنـد مـرا چـون سـبـو…

خوش باد سال و ماه وشب وروز میفروشکـز یک پـیاله بـرد زمن صـبـر و عـقـل وهوش
دیـروز بــود بــار جــهـانــی بــه دوش مــنامـروز مـیکـشـنـد مـرا چـون سـبـو بـه دوش
ازآب خـــضـــر بـــاد بـــرومـــنــد دانــه اشآورد هـرکـه ایـن دل افــســرده رابــه جــوش
عـمر دوبـاره از نفـس گـرم شـیشـه یافـتدر مجـلس شراب چـراغی که شـد خـموش
از جــوش دیـگ،آب کــف پــوچ مـی شــوداز گـفـتــگـو بــه خـرج رود مـغـز خـود فـروش
آب روان بــه قـوت سـرچــشـمـه مـی رودبـی جـوش گـل مـدار ز بـلـبـل طـمع خـروش
هـرگـز ز زنـگ زهـر نـدامـت نـمـی چـشـدشد همچو پشت آینه هرکس که پرده پوش
چـندان که دخل هست مکن خـرج اخـتـیارتـا می تـوان شنید سخن، در سخن مکوش
صـائب چـو ماه عـید فـلـک قـدر می شـودازحـرف نیک وبـدلب هرکس که شد خموش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج