فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٥٧: مطربا در پیش شاهان چون شدستی پرده دار

مطربا در پیش شاهان چون شدستی پرده داربــرمــدار انــدر غــزل جــز پــرده هـای شــاهـواربـندگانشان دلخوشان و بـندگیشان بـی نشانخوان هاشان بی خمیر و باد…

مطربا در پیش شاهان چون شدستی پرده داربــرمــدار انــدر غــزل جــز پــرده هـای شــاهـوار
بـندگانشان دلخوشان و بـندگیشان بـی نشانخوان هاشان بی خمیر و باده هاشان بی خمار
دیـده بــیـنـای مـطـلـق در مـیـان خـلـق و حـقاز هـمـه خـلـقـش گـزیر و بـر همـه فـرمـان گـزار
همچـو خـور عالم فروز و همچـو گردون سـرفرازهم کـلید هشـت جـنت هم بـرون از پـنج و چـار
سـجـده آرد پـیـش ایشـان بـانـمـاز و بـی نـمـازپیش ایشان سبـز گردد شوره خاک و سبـزه زار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج