فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٥٧: ما گل به دست خود ز نهالی نچیده ایم

ما گل بـه دسـت خـود ز نهالی نچـیده ایمدر دسـت دیگـران گـلـی از دور دیـده ایمچـون لـالـه صـاف و درد سـپـهـر دو رنـگ رادر یک پـیاله کرده و بـر سـر کشـید…

ما گل بـه دسـت خـود ز نهالی نچـیده ایمدر دسـت دیگـران گـلـی از دور دیـده ایم
چـون لـالـه صـاف و درد سـپـهـر دو رنـگ رادر یک پـیاله کرده و بـر سـر کشـیده ایم
بــا بــخـت تــیـره ازسـتــم چــرخ فـارغـیـمدر دســت زنـگــی آیـنـه زنـگ دیـده ایـم
نـو کـیـســه مـصــیـبــت ایـام نـیـســتــیـمچـون صـبـحـدم هـزار گـریـبـان دریده ایم
روی از غـبـار حـادثـه در هم نمـی کـشـیممـا نـاف دل بـه حـلـقـه مـاتـم بـریده ایم
دل نیست عقده ای که گشاید به زور فکربـیهوده سـر بـه جـیب تأمل کشـیده ایم
امـروز نـیـسـت سـینـه مـا داغـدار عـشـقچـون لـالـه مـا ز صـبـح ازل داغ دیده ایم
دور نـشـاط مـا خـم فـتــراک قـاتــل اسـتمـا مـاه عـیـد را بــه رخ زخــم دیـده ایـم
گل دام نکـهت عـبـثـی می کـند بـه خـاکمـا بـوی پـیرهن بـه تـکـلـف شـنـیده ایم
جـنگ گـریز شـیوه مـا نیسـت چـون شـرارصـدبـار چـون نسـیم بـر آتـش دویده ایم
از آفـتــاب تــجـربــه سـنـگ آب مـی شـودمـا غـافـلـان هـمـان ثـمـر نـارسـیـده ایم
از جــــور روزگـــار نـــداریـــم شـــکـــوه ایاین گرگ را بـه قیمت یوسف خـریده ایم
صائب زبـرگ عیش تـهی نیسـت جـیب ماچون غنچه تا به کنج دل خود خزیده ایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج