فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٢٥٧: ای زآفتاب رویت مه برده شرمساری

ای زآفـتــاب رویـت مـه بــرده شــرمـســاریپـــیــداســت بـــر رخ تـــو آثــار بـــخــتــیــاریانــدر بــیـان نــگــنــجــد وانــدر زبــان نـیـایـداز ع…

ای زآفـتــاب رویـت مـه بــرده شــرمـســاریپـــیــداســت بـــر رخ تـــو آثــار بـــخــتــیــاری
انــدر بــیـان نــگــنــجــد وانــدر زبــان نـیـایـداز عـشـق آنچـه دارم و از حـسـن آنچـه داری
ای نـوش داروی جــان انـدر لـبــت نـهـفـتــهبـامر همی چـنینم چـون خـستـه می گذاری
افـغـان و زاری مـن از حـد گـذشـت بــی تــوگـر چـه بــکـرد بــلـبـل بـی گـل فـغـان و زاری
امــیــدوار وصــلــم از خـــود مــبـــر امــیــدمصــعــبــســت نـا امـیـدی بــعــداز امـیـدواری
چـون خـاک اگر عزیزی بـنشـسـت بـر در تـوهر جا که رفت از آن پس چون زر ندید خواری
مـن بـا چـنین ارادت در تـو رسـم بـشـرطـیکـز بـنـده سـعـی بــاشـد وز هـمـت تـو یـاری
شیرین از آنی ای جـان کز تـلخـی غم خـودفـــرهــادوار هــر دم ســـوزی ز مــن بـــر آری
ای خـوبـتـر ز لـیلـی هرگـز مده چـو مـجـنوندیــوانــه دلــم را زیــن بـــنــد رســـتـــگـــاری
گـل را نمـی تـوانم کـردن بـدوسـت نسـبـتای گل بـپـیش جـانان در پـیش گل چـو خاری
هر جا که سیف باشد بستان اوست رویشچـونـسـت حـال بـوسـتـان ای بــاد نـوبـهـاری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج