فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٥٦: ما در محیط حادثه لنگر فکنده ایم

مــا در مــحــیـط حــادثــه لــنـگــر فــکــنـده ایـمدر آب تــیـغ، دام چــو جــوهـر فــکــنـده ایـمدستی است کهکشان که به عالم فشانده ایمخورشید افسری ا…

مــا در مــحــیـط حــادثــه لــنـگــر فــکــنـده ایـمدر آب تــیـغ، دام چــو جــوهـر فــکــنـده ایـم
دستی است کهکشان که به عالم فشانده ایمخورشید افسری است که از سر فکنده ایم
در دیـده ســتــاره نـمـکـدان شـکـســتــه اسـتشـوری کـه مـا بـه قـلـزم اخـضـر فـکـنده ایم
مـــانــنــد عـــود خـــام، هــوســـهــای خـــام رابـر یکـدگر شـکـسـتـه بـه مجـمر فـکـنده ایم
از مـا مـجــوی گــریـه ظــاهـر کــه چــون صــدفدر صـحـن دل بــسـاط ز گـوهـر فـکـنـده ایـم
هر تـلـخـیی کـه قـسـمت ما کـرده اسـت چـرخمـی نـام کـرده ایم و بـه سـاغـر فـکـنده ایم
زان آســتــیـن کـه بــر رخ عـالـم فـشــانـده ایـمدیـهـیـم نـخــوت از سـر قـیـصـر فـکـنـده ایـم
از عــالــم جــهــات بــه هـمــت گــذشــتــه ایـماز زور نقـش رخـنه بـه شـشـدر فـکـنـده ایم
مــا از شــکــوه خــصــم مـحــابــا نـمـی کــنـیـمدایـم بــه فــیـل پــشــه لـاغــر فــکـنـده ایـم
در ســنــگــلــاخ دهــر ز پـــیــشــانــی گــشــادآیـیـنـه را ز چــشــم ســکـنـدر فــکـنـده ایـم
بـــر آتـــش کــه دســت کــلــیــم اســت داغ آندر بــی خــودی کـبــاب مـکـرر فــکـنـده ایـم
صــائب ز هـر پــیـالــه کــه بــر لــب نــهـاده ایـمدر ســیـنـه طــرح عـالـم دیـگـر فـکـنـده ایـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج