فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٢٥٤: میخانه ای است باغ که گلهاست ساغرش

میخانه ای است باغ که گلهاست ساغرشتـــرکــن دمــاغ جــان ز مــی روح پـــرورشهر نخـل پـرشـکوفـه درین بـاغ لیلیی اسـتکز خـیرگی فـکنده بـه یک شـاخ، چـادرش…

میخانه ای است باغ که گلهاست ساغرشتـــرکــن دمــاغ جــان ز مــی روح پـــرورش
هر نخـل پـرشـکوفـه درین بـاغ لیلیی اسـتکز خـیرگی فـکنده بـه یک شـاخ، چـادرش
گلگل شـده اسـت پـیکر سـیمین بـوسـتـاناز بـس که ابـر تـنگ کشیده است دربـرش
جــز نـخـل پــرشـکـوفـه نـدارد جـهـان خـاکچـرخـی کـه بــر مـراد بـود سـیـر اخـتـرش
گل آنچـنان فریفتـه حـسن خـود شده استکـز شــبــنـم اســت آیـنـه دایـم بــرابــرش
در فصل نوبـهار، چـمن بـزم چـیده ای اسـتکز غنچـه و گل است صراحـی و سـاغرش
بــســتــان بــرات عــیـش ز دیـوان نــوبــهـاراکنون که از شکوفه گشوده است دفترش
صـائب چـو لاله هر که بـود کاسـه سـرنگونخـالـی نمـی شـود زمـی لـعـل سـاغـرش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج