فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٢٥٣: ما نقل باده را ز لب جام کرده ایم

مــا نـقــل بــاده را ز لــب جــام کــرده ایـمعـادت بـه تـلـخـکـامـی از ایـام کـرده ایمدانسـتـه ایم بـوسـه زیاد از دهان مـاسـتصـلـح از دهـان یـار بـه …

مــا نـقــل بــاده را ز لــب جــام کــرده ایـمعـادت بـه تـلـخـکـامـی از ایـام کـرده ایم
دانسـتـه ایم بـوسـه زیاد از دهان مـاسـتصـلـح از دهـان یـار بـه پـیـغـام کـرده ایم
از مــا مــتــاب روی کــه از آه نــیـمــشــببـسـیـار صـبــح آیـنـه را شـام کـرده ایـم
مــا را فــریــب دانــه نــمــی آورد بـــه دامکــز دانـه صــلـح بــا گـره دام کــرده ایـم
در حـسـرت بـنفـشـه خـطـان زمانه اسـتچشمی که ما سفید چو بادام کرده ایم
در آخـرین نفس کفن خـویش را چـو صـبـحاز شـوق کـعـبـه جـامـه احـرام کـرده ایم
ما همچـو آدم از طمع خـام دست خـویشدر خـلـد نان پـخـتـه خـود خـام کـرده ایم
سـازند ازان سـیاه رخ ما کـه چـون عـقـیقهـمـوار خـویـش را ز پــی نـام کـرده ایـم
چـشـم گرسـنه حـلقـه دام اسـت صـید رامـا خـویش را خـلـاص ازین دام کـرده ایم
صائب به تنگ عیشی ما نیست میکشیچـون لاله اختـصار بـه یک جـام کرده ایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج