فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٥٣: صبح است ساقیا قدح خوشگوار بخش

صبـح اسـت سـاقیا قدح خـوشـگوار بـخـشجـامـی چـوآفـتـاب بـه این خـاکـسـار بـخـشچـون تـاک اگـر چـه پـای ادب کـج نهاده ایممــارا بــه ریــزش مــژه اشــکــ…

صبـح اسـت سـاقیا قدح خـوشـگوار بـخـشجـامـی چـوآفـتـاب بـه این خـاکـسـار بـخـش
چـون تـاک اگـر چـه پـای ادب کـج نهاده ایممــارا بــه ریــزش مــژه اشــکــبـــار بـــخــش
دور نشـاط نقـطـه بـه پـرگار بـسـتـه اسـتسرچون گران شداز می وحدت به دار بخش
دستـم اگر زنقد دل ودین تـهی شده استکــوتــاهـی مـرا بــه ســر زلــف یـار بــخــش
آب حــیـات مـی چــکـد از مـیـوه بــهـشــتجـان را بـه بـوی سـیـب زنـخـدان یـار بـخـش
درکـوچـه بــاغ خـلـد خـزان را گـذارنـیـسـتدل را بـه آن دو سـلـسـله مشـکـبـار بـخـش
زان پــیـشـتـر کـه خـون تـو رزق اجـل شـوداین جـرعـه را بـه نرگـس مـخـمـوریار بـخـش
ای آفــتــاب رو کــه چــنـیـن گـرم مـی رویتـشـریـف پـرتـوی بـه مـن خـاکـسـار بـخـش
بـردار هرکـه راکه دلت می کـشـد ،ز خـاکمــارا بــه خــاک رهـگــذار انـتــظــار بــخــش
ای آن که پـای کوه بـه دامن شـکسـتـه اییـک ذره صـبــر هـم بـه مـن بـیـقـرار بــخـش
چون برق، خشک مگذر ازین دشت آتشینآبــی ز جــوی آبـــلــه دل بــه خــار بـــخــش
نـقـصـان نـکـردخـضـر زسـرچـشـمـه حـیـاتجــان را بــه جـبــهـه عـرق آلـود یـار بــخـش
مــی در ســر بــرهــنــه پــرو بـــال واکــنــددسـتـار خـویش رابـه می خـوشـگوار بـخـش
دل نـازک اسـت (و)پـرتـو مـنت گـران رکـابآیـیـنــه رابــه طــلــعــت آیـیـنــه دار بــخــش
هـنــگــامــه وصــال نــیـرزد بــه داغ رشــکپـیـشـانـی گـشـاده گـل را بــه خـار بــخـش
این آن غـزل که حـافظ شـیراز گفـتـه اسـتزان بـحـر قطـره ای بـه من خـاکسـار بـخـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج