فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٥١: ما پرده های گوش خود از هوش کرده ایم

ما پرده های گوش خود از هوش کرده ایمپـنـدی کـه داده انـد بـه مـا گـوش کـرده ایـمدر آبـگـیـنـه خـانـه بـینـش نـشـسـتـه ایـملـب را ز حــرف بــیـهـده خـام…

ما پرده های گوش خود از هوش کرده ایمپـنـدی کـه داده انـد بـه مـا گـوش کـرده ایـم
در آبـگـیـنـه خـانـه بـینـش نـشـسـتـه ایـملـب را ز حــرف بــیـهـده خـامـوش کـرده ایـم
گر حـنظـل سـپـهر بـه سـاغـر فشـرده اندبـا جـبـهـه گـشـاده چـو گـل نـوش کـرده ایم
دارد چـو تــاک اگـر رگ خـامـی شـراب مـاتقصیر سعی ماست که کم جوش کرده ایم
بـر خـار خـشـک اگـر نظـر ما فـتـاده اسـتاز یـک نـگــاه، لــالــه بــنـاگــوش کــرده ایـم
داریـم یـاد هـر کـه بـه مـا کـرده نـیـکـویـینـیکـی بـه هر کـه کـرده فـرامـوش کـرده ایم
مـگـذار دســت غـیـر بــه گـردن رسـد تــرامـا صــبــح را ز آه، ســیـه پــوش کــرده ایـم
مـا را اگـر چـو خـامه بـبـرند سـر، رواسـتاحــبــاب را بــه نـامـه فــرامــوش کــرده ایـم
صــائب حــرام بــاد بــه مـا ذوق گـفــتــگـوگر اینچـنین سـخـن ز کسی گوش کرده ایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج