فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٢٥١: آخر کی شود از آن لقا سیر

آخـر کـی شـود از آن لـقـا سـیرآخـر کـی شـود ز بـاغ ما سـیرای عدل تـو کرده چـرخ را سـبـزوی لطف تـو کرده بـاغ را سـیررو بــنــمــایــیــد ای ظــریــفــا…

آخـر کـی شـود از آن لـقـا سـیرآخـر کـی شـود ز بـاغ ما سـیر
ای عدل تـو کرده چـرخ را سـبـزوی لطف تـو کرده بـاغ را سـیر
رو بــنــمــایــیــد ای ظــریــفــانکز جـان خودیم بـی شما سیر
آن نــقــل هــزارمــن بـــریــزیــدتــا گـردد هـر کـجـا گـدا سـیـر
در بــزم رضـای تــسـت نـقـلـیوز وی دل و چـشم انبـیا سـیر
کـی گـردد ســیـر مـاهـی از آبکـی گـردد خـلق از خـدا سـیر
مـشـتــاب مـرو کـه کـیـمـیـایـیتـا مـس بـچـرد ز کـیمـیـا سـیر
خـوانی دگرسـت غیر این خـوانتــا لـوت خــورنـد اولـیـا ســیـر
تــا ذوق جــفــاش دیــد جــانــمدر عشق جفاست از وفا سیر
کـز ملـکـت سـیر شـد سـلیمانو ایـوب نـگـشـت از بـلـا سـیـر
چه مکر و چه نعل باژگونه ستخـود گرسـنه نادرسـت یا سیر
خــامـوش کــن و دغــا رهـا کـنآخـر نـشـدی از این دغـا سـیر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج