فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٢٥٠: ما خیر باد لذت پرواز کرده ایم

مــا خــیــر بــاد لــذت پــرواز کــرده ایـمتـعـویذ بـال چـنگـل شـهبـاز کـرده ایمگردون حـریف ما بـه تـغـافل نمی شـودخـونها بـه صـبـر در جـگر ناز کـرده…

مــا خــیــر بــاد لــذت پــرواز کــرده ایـمتـعـویذ بـال چـنگـل شـهبـاز کـرده ایم
گردون حـریف ما بـه تـغـافل نمی شـودخـونها بـه صـبـر در جـگر ناز کـرده ایم
صــیـاد بــی مـروت مـا را خــبــر کـنـیـدکز دام مدتی است که پرواز کرده ایم
گل را به رو اگر نشناسیم عیب نیستما چشم در حریم قفس بـاز کرده ایم
سـوزی نـداشـت شـعـلـه آواز بـلـبـلـانما ناله را بـه طـرز دگر سـاز کـرده ایم
صائب چـو حـال مردم عاقل شـنیده ایمشـکـر جـنـون خـانه بـرانـداز کـرده ایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج