فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٥٠: دارد درویش نوش دیگر

دارد درویــــش نــــوش دیــــگــــرو اندر سر و چشم هوش دیگردر وقــت ســـمــاع صــوفــیــان رااز عـرش رســد خــروش دیـگـرتــو صـورت ایـن ســمـاع بــشـن…

دارد درویــــش نــــوش دیــــگــــرو اندر سر و چشم هوش دیگر
در وقــت ســـمــاع صــوفــیــان رااز عـرش رســد خــروش دیـگـر
تــو صـورت ایـن ســمـاع بــشـنـوکــایـشــان دارنـد گـوش دیـگـر
صد دیگ به جوش هست این جادارد درویـــش جـــوش دیــگـــر
هـمــزانـوی آنـک تــش نــبــیـنـیسـرمسـت ز می فـروش دیگـر
درویش ز دوش بـاز مسـت اسـتغــیـر شــب و روز دوش دیـگـر
مـاییم چـو جـان خـمـوش و گـویـاحـیران شـده در خـموش دیگـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج