فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٢٤: چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را

چـون نالد این مسـکین کـه تـا رحـم آید آن دلدار راخون بارد این چشمان که تا بینم من آن گلزار راخـورشـیـد چـون افـروزدم تـا هـجـر کـمـتـر سـوزدمدل حــیـل…

چـون نالد این مسـکین کـه تـا رحـم آید آن دلدار راخون بارد این چشمان که تا بینم من آن گلزار را
خـورشـیـد چـون افـروزدم تـا هـجـر کـمـتـر سـوزدمدل حــیـلـتــی آمـوزدم کـز ســر بــگـیـرم کــار را
ای عـقـل کـل ذوفـنـون تـعـلـیم فـرمـا یـک فـسـونکـز وی بـخـیـزد در درون رحـمـی نـگـاریـن یـار را
چـون نور آن شـمـع چـگـل مـی درنیابـد جـان و دلکــی دانـد آخــر آب و گــل دلـخــواه آن عــیـار را
جبـریل بـا لطف و رشد عجل سمین را چون چشداین دام و دانه کی کشـد عنقای خـوش منقار را
عـنقـا کـه یابـد دام کـس در پـیش آن عـنقـامگـسای عـنکبـوت عـقـل بـس تـا کی تـنی این تـار را
کو آن مسیح خـوش دمی بـی واسـطه مریم یمیکــز وی دل تــرســا هـمــی پــاره کــنـد زنــار را
دجـال غم چـون آتـشی گسـتـرد ز آتـش مفرشیکـو عـیـسـی خـنـجـرکـشـی دجـال بــدکـردار را
تـن را سـلـامـت هـا ز تـو جـان را قـیامـت هـا ز تـوعـیسـی عـلـامـت هـا ز تـو وصـل قـیامـت وار را
ساغر ز غم در سر فتـد چـون سنگ در ساغر فتـدآتـش بـه خـار اندرفـتـد چـون گل نبـاشـد خـار را
مـانـدم ز عـذرا وامـقـی چـون مـن نـبـودم لـایـقـیلـیـکـن خــمـار عـاشـقـی در ســر دل خــمـار را
شطرنج دولت شاه را صد جـان بـه خـرجـش راه راصـد کـه حــمـایـل کـاه را صـد درد دردی خـوار را
بینم به شه واصل شده می از خودی فاصل شدهوز شاه جـان حـاصل شده جـان ها در او دیوار را
بـاشـد که آن شـاه حـرون زان لطف از حـدها بـرونمـنـسـوخ گـردانـد کـنون آن رسـم اسـتـغـفـار را
جـانـی کـه رو این سـو کـنـد بـا بـایزید او خـو کـنـدیـا در ســنـایـی رو کــنـد یـا بــو دهـد عــطــار را
مـخـدوم جـان کـز جـام او سـرمـسـت شـد ایام اوگـاهـی کـه گـویـی نـام او لـازم شـمـر تـکـرار را
عـالی خـداوند شـمس دین تـبـریز از او جـان زمینپـرنور چـون عـرش مکین کـو رشـک شـد انوار را
ای صــد هـزاران آفـریـن بــر ســاعـت فـرخــتــریـنکـان نـاطـق روح الـامـین بـگـشـایـد آن اسـرار را
در پـاکی بـی مهر و کین در بـزم عشـق او نشـیندر پـرده مـنـکـر بــبـیـن آن پـرده صـدمـسـمـار را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج