فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٢٤: عشق از هستی کس عین و اثر نگذارد

عـشـق از هسـتـی کس عـین و اثـر نگذاردهـیـچ صـاحـب خـبـری را بـخـبـر نـگـذاردعشق سلطان غیورسـت و چـو ملکی گیردانـدر آن مـمـلـکــت از غــیـر اثــر نـگـذ…

عـشـق از هسـتـی کس عـین و اثـر نگذاردهـیـچ صـاحـب خـبـری را بـخـبـر نـگـذارد
عشق سلطان غیورسـت و چـو ملکی گیردانـدر آن مـمـلـکــت از غــیـر اثــر نـگـذارد
آن مبارک قدمست او که چو دستش برسدهیچ بـر گـردن هسـتـی تـو سـر نگـذارد
هسـتـی تـسـت گناه تـو و او بـا همه لطـفایـن گـنـه تـا بــنـمـیـری ز تـو در نـگـذارد
مـنـزل فـقـر تــرا خـانـه مـات آمـد و هـسـتعشق شاهی که از آن خانه بدر نگذارد
چــون درآمــد بـــدل از دل غــم دنــیــا بــروددل که منزلگه عـیسـیسـت بـخـر نگذارد
دل آزاد بـــغـــوغـــای عـــلـــایـــق نـــدهـــدلــب قــاروره بـــدنــدان تـــبـــر نــگــذارد
ســیـف فـرغــانـی نـومـیـد مـشــو از در یـاریــار در بـــارگــه وصــلــت اگــر نــگــذارد
تــو شــکـر را ز مـگـس دور کـنـی وز غـیـرتاو درین مـصـر مـگـس را بـشـکـر نگـذارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج