فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٤: روز روشن را شب تارست پنهان درلباس

روز روشــن را شــب تــارســت پــنــهــان درلــبــاسچـهـره گـلـرنـگ دارد خـط ریـحـان در لـبــاسمـاتــم و سـور جــهـان بــا یـکـدگـر آمـیـخـتــه اسـتخند…

روز روشــن را شــب تــارســت پــنــهــان درلــبــاسچـهـره گـلـرنـگ دارد خـط ریـحـان در لـبــاس
مـاتــم و سـور جــهـان بــا یـکـدگـر آمـیـخـتــه اسـتخنده ها چـون بـرق دارد ابـر گریان در لبـاس
ریـــزش بـــی پـــرده آب روی ســـایـــل مـــی بــــردزان کند دریا بـه دست ابـر، احسان درلبـاس
شــرم هـمـت یـادگـیـر از یـوســف مـصــری کــه دادنور بـینش را بـه چـشـم پـیر کنعان در لبـاس
تــا نـگـردد عـیـش شـیـریـنـش ز چـشـم شـور تـلـخاز سر پـر مغز گردد پـسـتـه خـندان در لبـاس
از خـــود آرایـــی دل روشـــن نـــگـــردد شـــادمـــانشمع از فانوس رنگین اسـت گریان در لبـاس
گـر بــه ظـاهـر شـمـع در فـانـوس رفـت از راه رحــممـی زنـد بــرآتـش پــروانـه دامـان در لـبــاس
راز عشق از پرده پوشی می شود رسوا که هستبـاوجـود نافـه، بـوی مشـک عـریان در لبـاس
تـــارو پـــود حـــلـــه فـــردوش گـــردد مـــوج اشـــکچشم گریان راست تشریفات الوان در لباس
گـر بـه ظـاهـر کـلـک صـائب تـیـره روز افـتـاده اسـتصبـحها پوشیده دارد این شبـستان درلبـاس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج