فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٢٤٩: هردل که داغدار شود از نظاره اش

هـــردل کـــه داغــــدار شــــود از نـــظــــاره اشپــهـلــو بــه آفــتــاب زنــد هــر ســتــاره اشبـــاشــد ســتـــاره درشــب تـــاریــک رهــنــمــاش…

هـــردل کـــه داغــــدار شــــود از نـــظــــاره اشپــهـلــو بــه آفــتــاب زنــد هــر ســتــاره اش
بـــاشــد ســتـــاره درشــب تـــاریــک رهــنــمــاشــد زیـر زلــف رهـزن مــن گــوشــواره اش
ابــروی او اگــر چــه هـلـال گــرفــتــه ای اســتتــیـغ بــرهـنـه ای اســت زبــان اشــاره اش
شرمنده است پیش قدش درنشست و خاستبـــاغ از گــل پـــیــاده و ســـرو ســـواره اش
ازگـریـه چـشـم هـرکـه چـو بــادام شـد سـفـیـدنـظـاره بــنـفـشـه خــطـان اسـت چــاره اش
آن را کـه دربــسـاط چــو گـل هـسـت خـرده ایدر دسـت صـد کـس اسـت گریبـان پـاره اش
زاهــد نــظـــر بـــه مــردم بـــالـــغ نــظـــر، بـــودطـفـلـی کـه زهد خـشـک بـود گـاهواره اش
بـــر شــیــشــه دل اســت گــواراتـــر از شــرابزخمی که می زند دل چون سنگ خاره اش
صــائب فــتــاد هـر کــه دریـن بــحــر بــی کــنـارچـون گـوهـرسـت گـرد یـتـیـمـی کـنـاره اش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج