فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٤٩: صلح از فلک به دیده بیدار کرده ایم

خـورشـید داغ گـوهر عـالم فـروز ماسـتدریــا روان ز چـــشــم خــریــدار کــرده ایــمداغ اســت چـــرخ از دل بـــی آرزوی مــااین دشـت را تـهی ز خـس و خـار…

خـورشـید داغ گـوهر عـالم فـروز ماسـتدریــا روان ز چـــشــم خــریــدار کــرده ایــم
داغ اســت چـــرخ از دل بـــی آرزوی مــااین دشـت را تـهی ز خـس و خـار کرده ایم
از بــرگــریـز حــادثــه آســوده خــاطــریـماز گـل بــه خـار صـلـح چــو دیـوار کـرده ایـم
طبـل از هجوم سنگ ملامت نمی خوریمچون کبک مست خنده به کهسار کرده ایم
مــا را فــریـب دانــه نــمــی آورد بــه داماول نــظــر بـــه آخـــر هــر کــار کــرده ایــم
آلــوده از نـظــاره جــنــت نـمــی کــنـیـمچــشـمـی کـه بــاز بــر رخ دلـدار کـرده ایـم
دانـسـتــه ایـم سـخــتــی ایـن راه دور راخـود را ز هر چـه هست سبـکبـار کرده ایم
نتـوان گـره بـر رشـتـه ما یافـتـن چـو موجقــطــع نـظــر ز گــوهـر شــهـوار کــرده ایـم
منظـور ما چـو لاله نبـوده اسـت غـیر داغچـشـمـی اگـر سـیـاه بـه گـلـزار کـرده ایـم
چـون شـمـع بــود از پـی پــروانـه نـجـاتدســتــی اگـر بــلـنـد شــب تــار کـرده ایـم
بــی حـاصـلـی نـگـر کـه زکـردار دلـپــذیـرصـائب چـو خـامه صـلح بـه گفـتـار کرده ایم
صـلـح از فـلـک بـه دیـده بـیـدار کـرده ایمرو در صـفـا و پــشــت بــه زنـگـار کـرده ایـم
جـان را ز قـید جـسـم سـبـکبـار کرده ایمدامــن خــلــاص ازیـن تــه دیـوار کــرده ایـم
زیبـا و زشت در نظر ما یکی شده اسـتتــا خـویـش را چــو آیـنـه هـمـوار کـرده ایـم
بـرخود نچیده ایم بـساطی ز شید و زرقتـــرک ردا و جــبـــه و دســتـــار کــرده ایــم
طفلان به شوق ما همه صحرا گرفته اندمـــا راه عـــشـــق را ره بـــازار کـــرده ایــم
هموار گشتـه اسـت بـه ما سنگلاخ دهرتــا روی خـود ز خــلـق بــه دیـوار کـرده ایـم
انگشـت اعـتـراض بـه حـرفی نمی نهیمخــود را خــلـاص ازیـن دهـن مـار کـرده ایـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج