فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٢٤٩: انجیرفروش را چه بهتر

انــجــیـرفــروش را چــه بــهــتــرانـجــیـرفــروشــی ای بــرادرمــایــیــم مــعـــاشـــران دولـــتهین بـر کـف ما نهید سـاغـرای ســـاقـــی مـــاه روی …

انــجــیـرفــروش را چــه بــهــتــرانـجــیـرفــروشــی ای بــرادر
مــایــیــم مــعـــاشـــران دولـــتهین بـر کـف ما نهید سـاغـر
ای ســـاقـــی مـــاه روی زیــبـــاای جـمـلـه مـراد تـو مـیـسـر
از روی تـو تـاب یـافـت خـورشـیدوز بــال تــو بــرپــریـد جـعـفـر
مــایـیـم بــلــای دی چــشــیـدهچـون بـاغ ز زخـم دی مزعفر
بــشــنـو ز بــهـار نـو ســقــاهـمدر جـام کن آن شـراب احـمر
لــوح دل را ز غـــم فـــروشـــویای شــاه مــطــهـر مــطــهـر
ای تــو هـمـه را ولــی نـعــمــتبـر ما ز همه کـسـان فـزونتـر
در سـایـه ات ای درخـت طـوبـیمـا راســت ســعـادت مـکـرر
بر عشق و جمال دوست وقفیموز جــمــلــه کــارهـا مــحــرر
بــر هـر کــه گــزیـد خــدمـت تــوشـد منصـب سـلطـنت مقرر
آن کـس که بـود مرید خـورشـیدچـون نبـود همـچـو مـه مـنور
مـخـمـور شـدنـد قـوم و تـشـنـهدرده می و زین حـدیث بـگذر
جــان را بــده از مــزوره خــویـشتــا نـبــود صــحــتــش مــزور
یک قـوم همـی رسـنـد مـهمـانامــــروز مـــقــــدم و مأخــــر
مـا گـاو و شــتــر کـنـیـم قـربــاناز بـــهــر قـــدوم هــر بـــرادر
چـه گاو که می سـزد بـه قربـاناز بـهـر مـبــشـر آن مـبــشـر
تــو نــیـز شــتــردلــی رهـا کــناشـتــرواری فـرســت شـکـر
شــکـر گـفــتــم قـدح نـگـفــتــمدر نـقـل بــود نـبـیـذ مـضـمـر
ور ایـن نـکــنـی خــمـوش گـردمدانی چه کنم خموشی اندر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج