فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٢٤٨: کسی کو غم عشق جانان نداشت

کسی کو غم عشق جانان نداشتچـو زنده نفـس می زد و جـان نداشـتگـدای تــوام ای تــوانـگـر بــحــسـنچـنین مملکـت هیچ سـلـطـان نداشـتتـویـی آن شـفـایـی کـه ب…

کسی کو غم عشق جانان نداشتچـو زنده نفـس می زد و جـان نداشـت
گـدای تــوام ای تــوانـگـر بــحــسـنچـنین مملکـت هیچ سـلـطـان نداشـت
تـویـی آن شـفـایـی کـه بــیـمـار دلبــجــز درد تــو هـیـچ بــیـمـار نـداشــت
دلــی را کــه انـدوه تــو جــمـع کــردغـم هـر دو کـونـش پـریـشـان نـداشـت
از آن مشـتـغـل شـد بـشـیرین خـودکه خـسرو چـو تـو شکرسـتـان نداشت
بـملک ارسـکندر بـود مفـلس اسـتکـه همچـون خـضـر آب حـیوان نداشـت
بـخـارسـت جـانی که عاشـق نشـددخــانـسـت ابــری کـه بــاران نـداشـت
غم عشـق خـور سـیف اگر زنده ایهر آنکس که این غم نخورد آن نداشت
مرو بـی محـبـت که مفتـی عـشـقچـنـین مؤمـنی را مـسـلـمـان نـداشـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج