فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٤٨: ما توبه را به طاعت پیمانه برده ایم

مـا تـوبــه را بــه طـاعـت پـیـمـانـه بــرده ایـممحـراب را بـه سـجـده بـتـخـانه بـرده ایمابـروی قبـله در گره سـبـحـه گم شده استتا رخت خود ز کعبـه بـه …

مـا تـوبــه را بــه طـاعـت پـیـمـانـه بــرده ایـممحـراب را بـه سـجـده بـتـخـانه بـرده ایم
ابـروی قبـله در گره سـبـحـه گم شده استتا رخت خود ز کعبـه بـه بـتخانه بـرده ایم
آیـیـنـه شـکـسـتــه تــجـلـی پــذیـر نـیـسـتدل را عــبــث بــرابــر جــانـانـه بــرده ایـم
خـمها چـو فیل مسـت سـر خـود گرفـتـه انداز بس که دردسر سوی میخانه برده ایم
زان خرمنی که خوشه پروین در او گم استروزی مـــور بـــاد اگـــر دانـــه بـــرده ایــم
صـائب بـه زور بــازوی طـبــع بــلـنـد خـویـشگـوی سـخـن ز عـرصـه دلـیرانه بـرده ایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج