فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٤٨: انجیرفروش را چه بهتر

انــجـــیــرفــروش را چـــه بـــهــتـــرانــجـــیــرفــروشـــی ای بـــرادرسـرمـسـت زیـیـم مـسـت مـیـریـمهم مست دوان دوان به محشرگــر خــاک شــویـم وگـ…

انــجـــیــرفــروش را چـــه بـــهــتـــرانــجـــیــرفــروشـــی ای بـــرادر
سـرمـسـت زیـیـم مـسـت مـیـریـمهم مست دوان دوان به محشر
گــر خــاک شــویـم وگــر بــریــزیـمسـاقـی بــا مـاسـت بـنـده پـرور
خـاکش خـوش بـاد کوست عاشقخـاکـش ز شـراب جــان مـخـمـر
آن خــاک شــکـوفــه کــرد یـعــنـیمسـتـیم از این سـر و از آن سـر
مهتر چو خراب گشت و خوش شدخــاکـســت خــرابــتــر ز مـهـتــر
خاکی گشتـی چـو مست گشتـیمــلــاح تــو بــرکــشــیـد لــنـگــر
خــود لـنـگـر مـا گـســســت کـلـیهــر لـــوح جـــدا ز لــوح دیــگـــر
از بــنــد و ز غــرقــه بــازرســتــنــدهر تـخـتـه کشتـی اسـت رهبـر
چـون خـوش نـبـود چـنـیـن خـرابـیبـگشـای دو چـشم عقل و بـنگر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج