فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٤٧: هرجا نمی خرند متاعت گران مباش

هرجـا نمـی خـرنـد مـتـاعـت گـران مـبـاشپــرواز گـیـر و خــار و خـس آشـیـان مـبــاشچون بوی گل ردای سیاحت فکن به دوشچون سبـزه پـاشکسته یک بـوستان مبـاشا…

هرجـا نمـی خـرنـد مـتـاعـت گـران مـبـاشپــرواز گـیـر و خــار و خـس آشـیـان مـبــاش
چون بوی گل ردای سیاحت فکن به دوشچون سبـزه پـاشکسته یک بـوستان مبـاش
ای شاخ گل به صحبـت بلبل سری بـکشبــســیـار بــر رضــای دل بــاغـبــان مـبــاش
یک حـرف بـشـنو ازمن ودر خـلـدسـیر کـندرمجلسی که گوش توان شد زبـان مبـاش
صـائب کـه مـنـع مـی کـنـداز جـلـوه یار را؟خورشید را که گفته که آتش عنان مباش ؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج