فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢٤٧: ای نامه نو رسیده از یار

ای نـــامـــه نــو رســـیــده از یــاربـی گوش سخن شنیده از یاردر طــی تــو گـر هـزار قـهـرســتلطفیسـت بـمن رسـیده از یارای بـــوی وفــا شـــنــیــده ا…

ای نـــامـــه نــو رســـیــده از یــاربـی گوش سخن شنیده از یار
در طــی تــو گـر هـزار قـهـرســتلطفیسـت بـمن رسـیده از یار
ای بـــوی وفــا شـــنــیــده از یــاراین جـان جـفـا کـشـیده از تـو
وی دیده هر آنچه گفته از دوستوی گفتـه هر آنچـه دیده از یار
هـرگـز بــاشـد کـه چـون سـوادتپــر نــور کــنــیـم دیــده از یــار
انــدر شــب هــجــر مــطــلــع تــوصبـحـیسـت ولی دمیده از یار
ای حـظ نـظـر گـرفـتــه از دوسـتوی ذوق سخن چشیده از یار
گـــر بـــاز روی ز مــن بـــگــویــشکای بـی سبـبـی رمیده از یار
انـصـاف بـده کـه چـون بـود سـیفپـیوسـتـه چـنـین بـریده از یـار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج