فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٤٦: هر چند همچو ذره محقر فتاده ایم

هر چـند همـچـو ذره محـقـر فـتـاده ایمبــا آفـتـاب عـشـق بــرابــر فـتـاده ایـمهر دامـنی کـه بـود گـرفـتـیم در جـهاناکنون بـه فکر دامن محـشر فتـاده ایم…

هر چـند همـچـو ذره محـقـر فـتـاده ایمبــا آفـتـاب عـشـق بــرابــر فـتـاده ایـم
هر دامـنی کـه بـود گـرفـتـیم در جـهاناکنون بـه فکر دامن محـشر فتـاده ایم
پهلوی چرب دشمن جان است صید رازان زنده مانده ایم که لاغـر فتـاده ایم
تلخی کشیم تـا دگران خوشدلی کننددر بـزم روزگـار چـو سـاغـر فـتـاده ایـم
بـر رشتـه گسستـه عمر سـبـک عناندنبـال هم چـو رشتـه گوهر فتـاده ایم
در دست عشق پـاک گهر بـا دل دونیمچـون ذوالفقار در کف حـیدر فتـاده ایم
صـائب زجـوش فـکـر بــود اعـتــبــار مـاچون رشته در حمایت گوهر فتاده ایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج