فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٤٦: نزدیک توام مرا مبین دور

نــزدیــک تـــوام مـــرا مـــبـــیــن دورپـهـلـوی مـنـی مـبــاش مـهـجـورآن کـس کـه بــعـیـد شــد ز مـعـمـارکــی گــردد کــارهـاش مــعــمـورچشمی که ز چ…

نــزدیــک تـــوام مـــرا مـــبـــیــن دورپـهـلـوی مـنـی مـبــاش مـهـجـور
آن کـس کـه بــعـیـد شــد ز مـعـمـارکــی گــردد کــارهـاش مــعــمـور
چشمی که ز چشم من طرب یافتشد روشن و غیب بـین و مخمور
هـر دل کــه نــســیـم مــن بــر او زدشـد گـلشـن و گـلـسـتـان پـرنور
بــی مــن اگــرت دهــنــد شــهــدییــک شــهــد بــود هــزار زنــبــور
بـــی مـــن اگـــرت امــیــر ســـازنــدبـــاشــی بـــتــر از هــزار مأمــور
مــی هـای جــهـان اگــر بــنـوشــیبــی مـن نـشــود مـزاج مــحــرور
در بــرق چـه نـامـه بــر تـوان خـوانـدآخـــر چـــه ســپـــاه آیــد از مــور
خــلـقــان بــرقـنـد و یـار خــورشــیـدبی گفت تو ظاهرست و مشهور
خــلــقــان مـورنـد و مـا ســلــیـمـانخـاموش صـبـور بـاش و مـسـتـور

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج